De Examencommissie kan op verzoek van de student in bepaalde gevallen een extra tentamenkans verlenen.


1. Persoonlijke omstandigheden

 In geval van (langdurige) persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige of chronische ziekte), waarbij: 

  • het onmogelijk was deel te nemen aan de reguliere tentamens, en
  • het onmogelijk is op korte termijn tentamens af te leggen volgens het reguliere rooster, en 
  • ernstige studievertraging is te verwachten

 

Een verzoek om een extra tentamenkans op grond van persoonlijke omstandigheden kan slechts na consultatie van de studieadviseur of studentendecaan worden ingediend, en dient voorzien te zijn van een studieplanning en een advies. 

 

2. Topsport

Indien verzoeker één of meer tentamens heeft moeten missen vanwege het beoefenen van sport op topniveau, waarbij de verzoeker door het Bureau Topsport als topsporter is erkend, kan de Examencommissie overwegen een extra kans te verlenen indien ernstige studievertraging te verwachten is. Het verzoek moet via de studieadviseur of de studentendecaan ingediend worden, voorzien van een studieplanning en een advies.


3. Laatste vak Bachelor programma

Indien verzoeker na de herkansingsronde alle vakken van de bacheloropleiding heeft afgerond, met uitzondering van één vak van blok 12 of 13 of 14, kan de Examencommissie een extra kans verlenen voor dit laatste vak onder de kwantitatieve voorwaarde dat verzoeker aan alle toetsgelegenheden heeft deelgenomen, en de kwalitatieve voorwaarde dat verzoeker bij één van deze pogingen minimaal een 4,0 heeft behaald. 


Indien het laatste openstaande vak in een andere periode dan blok 12,13 of 14 wordt aangeboden, wordt geen extra toetsgelegenheid toegekend; in dat geval dient de student deel te nemen aan de reguliere toetsgelegenheid van het volgende studiejaar om te slagen voor het vak/de bacheloropleiding.

Het verzoek voor een extra kans moet vóór 16 juli 2024 bij de Examencommissie zijn ingediend. De Examencommissie zal haar best doen om de extra herkansing voor 31 augustus 2024 te laten plaatsvinden.

Het besluit

Indien de Examencommissie een extra tentamenkans verleent, wordt de betreffende examinator gevraagd zijn medewerking te verlenen. Meestal wordt de student gevraagd met de examinator contact op te nemen om het tijdstip van de extra kans af te spreken. In het besluit wordt dan vastgelegd dat de extra kans moet plaatsvinden binnen een bepaalde termijn. Het kan echter ook zijn dat de herkansing plaatsvindt op een vooraf vastgesteld tijdstip waaraan meerdere studenten deelnemen.

 

Let op, een extra tentamenkans wordt in principe slechts eenmaal verleend. De Examencommissie zal geen extra kans verlenen ter verbetering van reeds behaalde vakken.


Een verzoek voor een extra tentamenkans kan ingediend worden via het Online Verzoek Formulier.