Als Bachelor Bedrijfskunde student vind je de voorwaarden om (summa) cum laude af te studeren in artikel 6.3 lid 2 van de Regels en Richtlijnen BScBA 2023-2024.


In de onderstaande tabel zijn de verschillen tussen het judicium ‘cum laude’ en ‘summa cum laude’ voor de Bacheloropleiding Bedrijfskunde samengevat:

 

BScBA

Cum Laude

Summa Cum Laude

Gewogen gemiddelde (GPA)

8.25 of hoger

9.0 of hoger

Laagst toegestaan afgerond eindcijfer vak**

5.5 of hoger

5.5 of hoger

Aantal herkansingen

Max. 2 

Geen herkansingen toegestaan

Max. hoeveelheid EC’s vrijgesteld

Max. 40 EC in B2/B3

Max. 40 EC in B2/B3

Minimumaantal EC’s behaald bij opleiding RSM

Minstens 120 EC

Minstens 120 EC

 

*Het gewogen gemiddelde, oftewel Grade Point Average (GPA), betreft het op basis van de studiepunten gewogen gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken van het Bedrijfskunde programma (afgerond op 1 decimaal) en dus niet de deelcijfers. Het eindcijfer per vak wordt afgerond naar 1 decimaal voor de berekening van het gewogen gemiddelde (bijvoorbeeld een 5.45 wordt afgerond naar een 5.5).  

 

**Geen afgerond eindcijfer voor het hele vak mag lager dan een 5.5 zijn. Het gaat dus niet om deelcijfers. Voor deelresultaten van het vak mogen wel onvoldoendes behaald zijn, mits (indien van toepassing) aan de bodemregel voor het vak voldaan wordt. (Bodemregeling: indien een vak wordt beoordeeld op basis van meer dan één toets, dan wordt er geen eindcijfer voor het vak berekend indien één van de toetscijfers lager is dan 4.5). In de Course Manual van het vak kun je vinden of de bodemregeling van toepassing is voor dat vak.

 

Veelgestelde vragen

 

Telt het cijfer voor een behaalde minor of keuzevak mee voor je gewogen gemiddelde van het bachelorexamen (GPA)?

Het resultaat voor een keuzevak of minor behaald aan een Nederlandse universiteit telt mee voor jouw gewogen gemiddelde (GPA). Keuzevakken en minoren die aan een buitenlandse universiteit zijn behaald, alsmede taalelectives, worden in Osiris geregistreerd met een ‘pass’ (of ‘fail’) en niet met een cijfer. Deze tellen dus niet mee voor de berekening van het GPA.


Ik kan of wil niet meedoen met de reguliere schriftelijke toets of opdracht van een vak en ga alleen de herkansing maken. Telt dit dan als een eerste poging of als herkansing? 

Er is sprake van een herkansing als er voor een eerdere poging al een officieel toetsresultaat in Osiris geregistreerd is, dit kan ook een pass/fail resultaat betreffen. Als je niet deelneemt aan de reguliere schriftelijke toets of opdracht voor een vak wordt er een NO (Niet Opgekomen) geregistreerd in Osiris. Deelname aan de toets of opdracht in de herkansingsronde telt in dat geval als eerste poging en dus niet als herkansing ten aanzien van de (summa) cum laude regeling. Voor meer informatie over de verschillende resultaten in Osiris zie het artikel Uitleg (deel)cijfers. Let op: Controleer wel altijd in de Course Manual van het vak of het mogelijk is om alleen de herkansing te maken, want soms mag je alleen deelnemen aan de herkansing wanneer je ook aan de reguliere schriftelijke toets of opdracht hebt deelgenomen.

 

Kan ik een behaald vak herkansen voor een hoger cijfer om zo mijn gewogen gemiddelde (GPA) te kunnen verhogen? Telt in dat geval het hoogste resultaat of het laatst behaalde resultaat?

Je kunt een al behaalde schriftelijke toets in hetzelfde studiejaar herkansen mits er een herkansingsmogelijkheid is ingeroosterd. Zolang je het Bachelor programma nog niet hebt afgerond, kun je de toets van een vak ook in een volgend studiejaar herkansen, alleen moet je dan het gehele vak – inclusief alle toetsen en opdrachten – opnieuw doen. In beide gevallen geldt dat het hoogst behaalde resultaat telt. Let er wel op dat dit telt als een herkansing ten aanzien van de (summa) cum laude regeling!
Voor meer informatie zie artikel 3.1 lid 5 van de OER BScBA 2023-2024.


Als ik een voldoende herkans voor een hoger cijfer, telt dit dan mee als herkansing ten aanzien van de (summa) cum laude regeling? 

Als je een voldoende herkanst voor een hoger cijfer, dan telt dit mee als herkansing ten aanzien van de (summa) cum laude regeling. Dit geldt zowel voor schriftelijke toetsen als overige toetsvormen zoals een opdracht, een presentatie of een mondelinge toets. Een verbeteroptie telt doorgaans niet als een herkansing, tenzij de verbeteroptie als een apart officieel toetsresultaat (cijfer of pass/fail) wordt geregistreerd in Osiris.   

 

Ik heb gebruik gemaakt van de compensatieregeling B1 en/of de compensatieregeling voor 1 B2 of B3 vak. Kom ik dan nog in aanmerking voor het judicium (summa) cum laude?

Nee, geen enkel afgerond eindcijfer voor een vak mag lager dan een 5,5 zijn. Studenten met een gecompenseerd cijfer in B1 en/of in B2/B3 komen dus niet in aanmerking voor een (summa) cum laude judicium. Voor meer informatie zie het artikel Kan ik een vak uit het bachelorprogramma compenseren?


Telt een vrijgesteld vak ook mee voor het gewogen gemiddelde (GPA)?

Nee, als je een vrijstelling krijgt voor een vak wordt er in Osiris geen cijfer geregistreerd maar een ‘VR’ voor vrijstelling. Dit telt dus niet mee voor jouw GPA. Een eenmaal verleende vrijstelling kan niet meer teruggedraaid worden. 

 

Telt de herkansing van een toets voor een vak waarvoor je geen eindcijfer kunt behalen maar een ‘pass’ of ‘fail’ ook als herkansing in het kader van de (summa) cum laude regeling?

Ja, ook vakken die worden beoordeeld met een ‘pass’ of ‘fail’ tellen mee voor de beoordeling of voldaan is aan het criterium van het maximumaantal herkansingen. Voor een overzicht van de vakken die worden beoordeeld met een ‘pass’ of ‘fail’ in plaats van een cijfer zie artikel 4.3 lid 3 van de Regels en Richtlijnen BScBA 2023-2024.

 

Ik sta ingeschreven voor een (keuze)vak maar heb nog geen toetsen of opdrachten voor dit vak gemaakt. Als ik mijzelf uitschrijf voor dit vak heb ik dan een toetspoging benut? 

Het telt niet als een eerste toetspoging indien je nog geen enkele opdracht of toets hebt gemaak voor dit vak. Als je al wel hebt deelgenomen aan een opdracht of toets voor dit vak en voor deze opdracht of toets wordt een officieel toetsresultaat geregistreerd in Osiris, dan geldt dit wél als een eerste poging ten aanzien van de (summa) cum laude regeling.